News

ЦНВП Скопје, објавува отворен повик за доделување на грантови

15 Apr, 2024


img

ЦНВП Скопје, објавува отворен повик за доделување на грантови како дел од проектот „Интегрирано управување со шумите (ИУШ) долж сливот на реката Дрим“, финансиран од страна на Австриската кооперација за развој.

Грантовите првенствено се наменети за квалификувани микро, мали и средни претпријатија и земјоделци и индивидуалци со туристички капацитети (регистрирани во Општината) со локално присуство во Дебар и Струга чија мисија и стратегија се фокусирани на генерирање приход.

Географскиот опфат на овој повик е ограничен на регионот на Дебар и Струга.

Подобните активности вклучуваат учество на граѓаните во напорите за зачувување на природата, зајакнување на локалните заедници и поттикнување одржливо користење на природните ресурси.

Заинтересирани апликанти може детално да се информираат околу потребната документација за аплицирање на линковите подолу, сите документите потребни за апликација се достапни на македонски и албански јазик, и секој апликант може да го избере јазикот на кој сака да аплицира.

Заинтересираните апликанти треба да ги достават своите предлози за грант во електронска верзија на следната е-пошта: grantsifm@cnvp-eu.org  најдоцна до 10.05.2024 до 24:00 часот. Апликациите доставени по истекот на рокот автоматски ќе бидат отфрлени.

Инфо сесиите за отворениот повик ќе се организира на:

  • 29.04.2024 година, со почеток од 11:00 часот во просториите на општинската сала за Совет во Општина Дебар.
  • 29.04.2024 година, со почеток од 15:00 часот во Хотел Дрим, Струга.

Во периодот на отворениот повик за грантови, потенцијалните апликанти можат да поставуваат прашања за документацијата што треба да се достави. Ве молиме испратете ги вашите прашања до 30.04.2024 година во 16:00 часот.

Сите прашања од апликантите може да се испратат на е-поштата QA@cnvp-eu.org

Најчесто поставувани прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на ЦНВП.

 

Документи на македонски јазик:

 

CNVP Shkup shpall thirrje të hapur për grante si pjesë e projektit "Menaxhimi i integruar i pyjeve (IMF) përgjatë pellgut të lumit Drin", financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim.

Grantet janë të destinuara kryesisht për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme të kualifikuara dhe fermerët dhe individët që ofrojnë kapacitete turistike (të regjistruara në komunë) me prezencë lokale në Dibër dhe Strugë, misioni dhe strategjia e të cilëve janë të përqëndruara në gjenerimin e të ardhurave.

Shtrirja gjeografike e kësaj thirrje është e kufizuar në rajonin e Dibrës dhe Strugës.

Aktivitetet e pranueshme përfshijnë pjesëmarrjen e qytetarëve në përpjekjet për ruajtjen e natyrës, forcimin e komuniteteve lokale dhe inkurajimin e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore.

Aplikantët e interesuar mund të marrin informacion të detajuar për dokumentacionin e nevojshëm për aplikim në linkun e mëposhtëm, të gjitha dokumentet e kërkuara për aplikim janë në dispozicion në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe secili aplikues mund të zgjedhë gjuhën në të cilën dëshiron të aplikojë.

Aplikantët e interesuar duhet të dorëzojnë propozimet e tyre për grante në version elektronik në adresën elektronike: grantsifm@cnvp-eu.org jo më vonë se data 10.05.2024 deri në orën 24:00. Aplikimet e dorëzuara pas afatit do të refuzohen automatikisht.

Sesionet informative për thirrjen e hapur do të organizohen në:

  • 29.04.2024, me fillim nga ora 11:00 në ambientet e sallës së Këshillit Komunal në Komunën e Dibrës.
  • 29 Prill 2024, me fillim nga ora 15:00 në Hotel Drim, Strugë.

Gjatë periudhës së thirrjes së hapur për grante, aplikantët e mundshëm mund të bëjnë pyetje në lidhje me dokumentacionin që do të dorëzohet. Ju lutemi dërgoni pyetjet tuaja deri më 30 prill 2024 në orën 16:00.

Të gjitha pyetjet nga aplikantët mund të dërgohen në emailin QA@cnvp-eu.org

Pyetjet e bëra më shpesh do të postohen në faqen e internetit të CNVP.

Dokumentet në gjuhën shqipe: